Podmínky registrace 3leté záruky a informace o zpracování osobních údajů

Společnost Fast ČR a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ 247 77 749, jež jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.,
IČ: 062 42 430, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na výrobky Sage spotřebitelům nad rámec zákonné odpovědnosti za vady za jakost 3letou záruku, a to v délce 1 roku (12 měsíců) od skončení zákonné poskytnuté záruky za jakost. 3letá záruka je poskytována za následujících podmínek:
 
1) 3letá záruka se vztahuje na spotřebiče značky Sage dovážené a distribuované společností Fast ČR, které byly zakoupeny po 1. 12. 2017 a je poskytován pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
 
2) Pro vznik nároku na 3letou záruku je nezbytné, aby se spotřebitel zaregistroval nejpozději ve lhůtě 30 dní od koupě výrobku na adrese www.sagecz.cz Na základě této registrace si spotřebitel vytiskne certifikát s unikátním číslem společnosti Fast ČR, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na 3letou záruku
 
3) Další podmínky 3leté záruky:
- běh nároku na 3letou záruku začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za       jakost a končí uplynutím 1 roku (12 měsíců) od tohoto dne
- využitím 3leté záruky spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku za zákonné odpovědnosti za vady
- při uplatnění nároku na 3letou záruku je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát společností FAST ČR
- nárok na 3letou záruku je nutné uplatňovat přímo v servisní síti společnosti Fast ČR (kontakty na servisní střediska lze nalézt na adrese www.fastcr.cz/servis/)
- v případě, že v rámci 3leté záruky nebude možno vadu, na kterou se nárok na 3letou záruku vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Sage, srovnatelných nebo lepších technických parametrů
- oprávněný nárok spotřebitele v rámci 3leté záruky bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku
- nárok na 3letou záruku je nepřenosný a nepřevoditelný
 
4) Nárok na 3letou záruku se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se 3letá záruka nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení jako například opotřebení ložisek, uhlíků motoru, apod. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.
 
5) V případě, že nabídky využijete, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje pro účely registrace Vašeho výrobku a poskytnutí 3leté záruky. Vaše údaje si tedy bezpečně uložíme a na Vaši emailovou adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí 3leté záruky. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě nezbytnosti takového zpracování pro poskytnutí Vámi požadované služby. Vaše osobní údaje si dále uložíme na základě našich oprávněných zájmů po dobu 10 let pro případ vznesení jakýchkoliv právních nároků.
Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
 
6) Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek 3leté záruky s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky 3leté záruky účinné v době registrace spotřebitele.

Registrace musí být provedena do 30 dní od nákupu spotřebiče.