PRAVIDLA SOUTĚŽE „Máte rádi produkty značky Sage? Řekněte o tom svým followerům a otestujte je zdarma!“

I. POŘADATEL A ZAJIŠTENÍ SOUTEŽE

Pořadatelem soutěže je společnost FAST ČR, a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, IČO: 247 77 749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725, (dále jen „Pořadatel“).

Ceny a soutěž zajišťuje společnost Phoenix Communication a.s., Pod Vilami 785/22, 140 00 Praha 4, IČO: 289 76 126, Spisová značka: B 15636 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Zpracovatel“)

II. SOUTĚŽ A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se bude konat v termínu od 24.2.2023 00:00:00 hod. do 14.3.2023 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“), přičemž:
 • Pořadatel pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Máte rádi produkty značky Sage? Řekněte o tom svým followerům a otestujte je zdarma!“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 24.2.2023 00:00:00 hod. do 6.3.2023 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba přihlašování do soutěže“);
 
 
III. SOUHLAS S PRAVIDLY A INFORMACE OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením do Soutěže (ve smyslu čl. IV těchto pravidel) Soutěžící vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly Soutěže a bere na vědomí, že Pořadatel a Zpracovatel je oprávněn v souvislosti se zapojením Soutěžícího do Soutěže zpracovávat jeho osobní údaje konkrétně jeho identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo), a to pro potřeby organizace a vyhodnocení Soutěže, předání Výhry, pro plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel Soutěže v souvislosti s účastí Soutěžícího Zájemce v Soutěži a pro archivaci po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k jiným marketingovým účelům, pokud k tomu nedá Soutěžící souhlas. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 
IV. ÚČAST, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“), a to v souladu s těmito pravidly. Soutěže se může zúčastnit výhradně fyzická osoba s bydlištěm a/nebo doručovací adresou v České republice, která je starší 18 let a plně způsobilá k právnímu jednání (dále jen jako „Soutěžící“). Soutěžící musí mít na svém instagramovém nebo facebookovém profilu nejméně 5 000 sledujících.

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době přihlašování do soutěže níže uvedeným způsobem vůči Pořadateli projeví svůj zájem o Výhru, a to vyplněním vyplnit online formuláře, zveřejněného Pořadatelem na www.sagecz.cz .

Pořadatel si vyhrazuje právo z přihlášených Soutěžících vybrat ty, kteří splňují všechny podmínky pro účast v Soutěži v souladu s těmito pravidly a na základě vlastního hodnocení kritérií popsaných v bodu V. odstavec b., uskutečněného v spolupráci se Zpracovatelem. Zároveň si Pořadatel vyhrazuje právo počet vybraných Výherců změnit anebo nevybrat žádného ze soutěžících.
Soutěžící přihlášením do Soutěže zároveň uděluje v případě výhry Pořadateli svůj souhlas se sdílením příspěvků vytvořených na základě smlouvy o spolupráci na instagramovém profilu sage_cz a facebookovém profilu Sage CZ.

Zájem o Výhru je Soutěžící povinen projevit Pořadateli v Době konání Soutěže, a to následujícím způsobem:

                   - vyplněním formuláře na online Formuláře Google – taktéž v Době přihlašování do soutěže;
                   - splněním podmínek na zapojení se, které stanovil Pořadatel
                - zasláním kompletních socio-demografických statistik svého profilu generovaných přímo Instagramem anebo Facebookem – do 5 dnů od vyžádaní Zpracovatelem, nejpozději však 17.3. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „Doba na splnění podmínek“).

Při kumulativním využití výše uvedených způsobů projevení zájmu o Výhru platí, že Soutěžící je povinen v rámci svého podání (a popř. dodatečně na výzvu Zpracovatele) sdělit Pořadateli následující identifikační a kontaktní údaje potřebné pro vyhodnocení Soutěže a předání Výhry:
                -     jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, odkaz na svůj instagramový nebo facebookový účet.
V. VÝHRA, URČENÍ VÝHERCŮ, PŘEDÁNÍ VÝHRY

a. VÝHRA

Výhrou v Soutěži je:

1.   barterová spolupráce na rok 2023, v průběhu které si může Výherce po dohodě s Pořadatelem bezplatně zapůjčit vybrané produkty Sage za účelem jejich používání v souladu s jejich určením. Počet produktů se může v průběh roku lišit (minimální počet je 1, maximální je 5 produktů za rok. Barterová spolupráce je podmíněna nativní propagací zapůjčeného produktu Sage na svém instagramovém nebo facebookovém profilu – formou pevných příspěvků ve formátu 1 pevný příspěvek nebo set stories za každý měsíc používání produktu – a to ve smyslu podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci. Formát a obsah příspěvků je výherce dopředu povinný konzultovat se Zpracovatelem. Výherce je zároveň povinný zasílat Zpracovateli kompletní statistiky všech příspěvků s produkty od Pořadatele, které síť Instagram nebo Facebook generuje, a to do 14 dnů od zveřejnění příspěvku.

(dále jen „Výhra“).

2. poukaz na absolvování kurzu Sage Academy podle vlastního výběru v průběhu roku 2023. Poukaz bude vystavený na jméno výherce a je nepřenosný.

b. URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem se stanou tři Soutěžící, kteří budou vybráni výhradně ze Soutěžících, kteří splní veškeré podmínky Soutěže stanovené Pořadatelem.
Konkrétní výherce vybere Pořadatel ve spolupráci se Zpracovatelem, a to ve lhůtě 7 dnů od uplynutí Doby pro splnění podmínek. Výherce/(i) bude/budou vybrán/-i základě předem stanovených kritérií, kterými jsou:
 1. Kreativita při zpracování příspěvků
 2. kvalita zpracování příspěvků
 3. přidaná hodnota ze strany Soutěžícího
 4. statistiky profilu (demografické rozložení publika, interaktivita publika)
 5. relevance zájmů Zájemce s hodnotami značky
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit počet výherců (snížit či zvýšit) v závislosti na kvalitě soutěžních příspěvků, případně nevybrat žádného.

c. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Nejpozději do 7 dnů poté, co porota určí výherce v souladu s čl. V písm. b. těchto pravidel, Zpracovatel výherce informuje ohledně jejich výhry prostřednictvím emailu a rovněž zveřejněním příspěvků na instagramovém účtu sage_cz a facebookovém účtu Sage CZ.

Výhra výhercem průběžně čerpaná v průběhu roku, na základě smlouvy o spolupráci mezi Zpracovatelem a Výhercem.

Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od pokračování barterové spolupráce v případě, že ze strany výherce dojde k porušení jakéhokoliv ustanovení smlouvy uzavřené mezi výhercem a Zpracovatelem.
 
VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, resp. uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Zpracovateli:
 • se záznamem textového obsahu elektronické či písemní komunikace,
 • zpracováním identifikačních a kontaktních údajů,
 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této Soutěže,
 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název instagramového nebo facebookového účtu,
 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) Soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy v souvislosti se Soutěží, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na internetu a v propagačních materiálech Pořadatele, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména, že má právo požadovat přístup k osobním údajům; právo požadovat opravy nebo vymazání osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost dat; právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na www.uoou.cz. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Pořadatele, popř. zpracovatelem, se kterým Pořadatel jakožto správce osobních údajů uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Pořadatel a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel, resp. zpracovatel, mu poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). V případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího založeno na jeho souhlasu, může Soutěžící tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: ivana@phoenixcom.cz nebo doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.
 
VII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher v případě, že Výhry uvedené v těchto pravidlech Soutěže nebudou moci být výhercům předány v souladu s těmito pravidly Soutěže. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nerozdané Výhry z důvodu nesplnění pravidel propadají Pořadateli.

Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.

Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži a s případným převzetím Výhry.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

V odůvodněných případech si Pořadatel vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu konání soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na www.sagecz.cz kde jsou také po celou Dobu konání soutěže k dispozici platná a úplná pravidla Soutěže. Změna je účinná od okamžiku zveřejnění na www.sagecz.cz. V případě, že Soutěžící nebude se změnou pravidel Soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v Soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Zpracovatelovi na emailovou adresu ivana@phoenixcom.cz nebo písemným oznámením na adresu sídla Pořadatele.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla Soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po Dobu konání soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.sagecz.cz. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na email ivana@phoenixcom.cz  .

Tato soutěž se řídí českým právem.

V Praze dne 20. 2. 2023